POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquesta política de privadesa ha sigut redactada sota l’emparament del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

Identificació del titular de la web

El titular d’aquesta web es Adrià Calendario, amb NIF 47186280D, amb domicili al Carrer Lluís Solé i Sabarís – 30, 08850 – Gavà (Espanya), i amb adreça de correu electrònic: info@donecperficiamesports.com

Qui es el responsable de les dades personals que obtenim en aquesta web?

El responsable del tractament es Adrià Calendario, amb NIF 47186280D, amb domicili al Carrer Lluís Solé i Sabarís – 30, 08850 – Gavà (Espanya), i amb adreça de correu electrònic: info@donecperficiamesports.com

Quines dades obtenim de vostè?

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l’equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.

Aquesta web registra la adreça IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per tal d’ajudar a la detecció del correu brossa.

Els administradors de l’lloc poden veure totes les activitats, sense importar el context. Aquest web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima tal com el nombre de visitants de el lloc, o les pàgines més populars.

Política de galetes de Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=es

Aquesta web també utilitza Google Tag Manager per recopilar informació sobre quines parts del web fas clic.

Política de Google Tag Manager:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Destinatari o categories de destinataris de les dades

Les teves dades personals no seran facilitats ni cedides a cap entitat aliena a aquest portal. Utilitzem els serveis de Soluciones Corporativas IP, SL per allotjar les bases de dades d’aquesta web.

Transferències internacionals de dades

No realitzem transferències internacionals de dades de cap tipus ni categoria.

Dret d’accés

Tens dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que et concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i a la informació relacionada amb el seu tractament. Tens dret a obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament

Dret de rectificació

Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que et concerneixen. Tenint en compte els caps de el tractament, tindràs dret a que es completin les dades personals que siguin incomplets.

Oposició al tractament

Tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, al fet que dades personals que et concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres i) o f) de l’RGPD. Deixarem de tractar les dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Reclamació davant les autoritats de protecció de dades

Tens drets a reclamar davant les autoritats de control en matèria de protecció de dades si consideres que les teves dades personals no estan sent tractats de manera correcta.